Les mer

I tråd med internkontrollforskriften skal kunde og leverandør samarbeide om HMS når de utfører arbeid på samme sted. Dette gjelder da når «vi jobber hos dere»!

Har dere brannøvelse? – ikke glem renholderen!

I tråd med internkontrollforskriften skal kunde og leverandør samarbeide om HMS når de utfører arbeid på samme sted. Dette gjelder da når «vi jobber hos dere»!

I vårt internkontrollsystem har vi gjort det enkelt:

Vi har innarbeidet følgende tekst: I våre kontrakter med våre kunder skal følgende tekst alltid være med (fra august 2016): Iht. internkontrollforskriftens § 6 skal HMS på arbeidsstedet samordnes. Conluos internkontroll HMS legges da til grunn. Oppdragsgiver plikter å ta med renholder (e) på brannøvelser, vise de hvor førstehjelpsutstyr finnes, nødutganger er og gi opplæring i bruk av brannslukningsutstyr.

En gang hvert år skal kunder og renholdere minnes om dette og vi skal følge opp at dette gjennomføres.

Vi skal arbeide for at renholderne våre skal bli en del av arbeidsmiljøet på sine oppdragssteder.

Et tips om hvordan dere kan gjøre dette hos dere:

Tekst til IK-system: Leverandører som arbeider hos oss skal i størst mulig grad tas med i alle HMS-aktiviteter. Hvis leverandøren har et eget opplegg for dette bør dette følges. Vår jobb er å avtale hvordan dette skal gjøres og sjekke at HMS-aktivitetene blir gjennomført.

En handling som gjennomføres av oss en gang i året:

Hver høst sender vi en epost til alle våre kunder og minner om at renholder skal kjenne til det som har med brann, rømning og førstehjelp å gjøre. Deretter minner vi våre renholdere på at de skal spørre sine kunder om dette og vi avkrever renholderne våre svar på dette.

Husk at renholderen er en person som jobber hos deg!

Selvfølgelig er det rengjøringsbyrået som har arbeidsgiveransvar, som motiverer, lønner, irettesetter, organiserer osv. Det faktum at renholderen har dette som sin heltidsjobb, kanskje kombinert med andre oppdragssteder gjør at hun/han er mer på «ditt» sted enn her hos «oss». Det er alltid hyggelig å bli inkludert. Noen ganger holder det med å hilse. Har vår medarbeider tilgang til en kaffekopp og/eller kunne sette seg ned og ta en liten pause uten å sitte på bøttekottet så er det enda bedre.

Samordning av HMS-internkontroll

Fra Internkontrollforskriften:

§ 6 Samordning Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder. Kommer slik avtale ikke i stand, kan tilsynsmyndighetene bestemme hvem av dem som skal ha dette ansvaret. Dersom hensynet til helse, miljø eller sikkerhet tilsier en annen ansvarsplassering, kan tilsynsmyndighetene omgjøre en inngått avtale. Når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere e.l. til å utføre oppgaver på virksomhetens eget område eller anlegg, skal oppdragstakers internkontroll såvidt mulig legges til grunn for de aktiviteter som omfattes av oppdraget. Dette gjelder både der oppdraget utføres av oppdragstaker personlig, ved egne ansatte eller andre. Oppdragsgiver skal informere om fellesregler o.l. og påse at mulige mangler blir korrigert eller nødvendige tilpasninger foretatt i sin egen eller oppdragstakers internkontroll.

Vi ønsker å være fremoverlente og skal hele tiden være blant de første i vår bransje til å ta i bruk ny teknologi. Dette dreier seg for eksempel om digitalisering av rutiner og prosesser samt robotisering av arbeidsoppgaver.